WerkBedrijf gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van diverse wettelijke en publieke taken, en om u van dienst te kunnen zijn. Wanneer WerkBedrijf uw persoonsgegevens gebruikt, dan hebt u verschillende rechten. Deze rechten staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op deze pagina staan uw rechten kort beschreven. 

1. Ik wil inzage in mijn persoonsgegevens
2. Ik wil mijn persoonsgegevens laten corrigeren, aanvullen, afschermen
3. Ik wil mijn persoonsgegevens laten verwijderen
4. Ik wil het gebruik van mijn persoonsgegevens laten beperken
5. Ik wil informatie over de wijze waarop mijn persoonsgegevens worden verwerkt
6. Ik wil bezwaar maken tegen het gebruik van mijn persoonsgegevens
7. Ik wil een klacht indienen over de wijze waarop mijn persoonsgegevens worden verwerkt.

1. U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens
Met dit recht kunt u de persoonsgegevens die WerkBedrijf van u gebruikt inzien. Hierdoor weet u of en welke gegevens van u worden gebruikt. Daarnaast krijgt u informatie over het doel van het gebruik, aan wie de gegevens zijn gestuurd en waar de gegevens vandaan komen. U krijgt alleen inzage in gegevens over uzelf. 

Wilt u inzage? Geef in uw verzoek aan om welke gegevens het gaat. Hierdoor kunnen we gericht voor u aan de slag. U kunt hier een voorbeeld brief downloaden.

2. U heeft recht op correctie, aanvulling of afscherming van uw gegevens.
Vindt u onjuistheden in uw persoonsgegevens? Dan kunt u ons vragen om uw gegevens aan te passen. Hierbij kunt u ook vragen om uw gegevens tijdelijk af te schermen. Ook kunt u vragen om gegevens aan te vullen als deze niet compleet zijn. WerkBedrijf zorgt ervoor dat foute of niet complete gegevens verwijderd, aangevuld of veranderd worden, als deze inderdaad fout of niet compleet zijn. Het recht op aanpassing geldt niet als het gaat om gegevens in de verplichte registers. Dit recht geldt niet om professionele indrukken, meningen of conclusies van medewerkers aan te laten passen. Hebben wij uw gegevens aangepast? Dan zijn wij ook verplicht om dit door te geven aan de organisaties met wie wij uw gegevens hebben gedeeld. Behalve als het informeren onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vraagt. 

Geef in uw verzoek duidelijk aan om welke persoonsgegevens het gaat. Geef ook aan waarom het aangepast of aangevuld moet worden. Hierdoor kunnen we gericht voor u aan de slag. 

3. U heeft het recht om uw persoonsgegeven te laten verwijderen
U kunt vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. WerkBedrijf verwijdert uw gegevens als u terecht aangeeft dat de gegevens: 

• niet kloppen, of
• niet volledig zijn, of
• niet (meer) nodig zijn, of
• in strijd met de wet worden gebruikt. 

Bij verwijdering van uw gegevens geeft WerkBedrijf dit door aan andere organisaties die uw gegevens ontvangen. In samenwerkingen betekent dit dat de gegevens ook worden aangepast bij de andere partners. Behalve als het informeren onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vraagt. Het recht op verwijdering geldt niet voor gegevens die relevant voor de dienstverlening of waarvan de wet zegt dat we deze moeten bewaren. Bijvoorbeeld omdat in de Archiefwet staat dat WerkBedrijf informatie moet bewaren voor een vastgelegde tijd.

Geef in uw verzoek duidelijk aan om welke persoonsgegevens het gaat en waar ze voor worden gebruikt. Geef ook aan waarom deze verwijderd moeten worden. Als WerkBedrijf besluit om de persoonsgegevens te verwijderen, dan wordt de verwijdering zo snel mogelijk uitgevoerd. 

4. U heeft het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken
Soms kunt u vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we de gegevens wel bewaren, maar dat we ze niet verder gebruiken voor een specifiek doel. Gaat WerkBedrijf hiermee akkoord, dan worden uw gegevens niet meer gebruikt voor dat specifieke doel. Dit kan alleen:

• wanneer u vindt dat de gegevens niet kloppen en wij tijd nodig hebben om dit te controleren. Wij mogen die gegevens dan niet gebruiken totdat wij een beslissing hebben genomen;
• wanneer u vindt dat wij uw gegevens niet gebruiken zoals het in de wet staat, maar u wil niet dat de gegevens verwijderd worden. De persoonsgegevens blijven dan opgeslagen en voor u toegankelijk;
• wanneer WerkBedrijf de gegevens niet meer nodig heeft, maar uzelf wel voor een juridische procedure of eis;

Geef in uw verzoek aan om welke persoonsgegevens het gaat, waar uw gegevens voor worden gebruikt en waarom de beperking nodig is. Gaat WerkBedrijf akkoord, dan wordt de beperking zo snel mogelijk uitgevoerd.

5. U heeft recht op informatie over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt.
U kunt vragen om informatie over de manier waarop WerkBedrijf uw persoonsgegevens verwerkt. 
Geef in uw verzoek duidelijk aan om welke manier van gegevensverwerking het gaat. 

6. U mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. 
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kan alleen bij een taak van algemeen belang of een gerechtvaardigd belang. Als u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens dan maken wij als WerkBedrijf een afweging. Dit is een afweging tussen de belangen van WerkBedrijf en uw rechten/belangen.

Geef in uw verzoek aan tegen welk gebruik u bezwaar maakt. Geef hierbij ook aan waarom u bezwaren heeft. Bij een toekenning van een bezwaar wordt het gebruik zo snel mogelijk aangepast of gestopt. 

7. U heeft het recht een klacht in te dienen over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. 
Indien u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden, kunt u een klacht indienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe doe ik een verzoek? Stuur uw verzoek digitaal naar ciso@wbrn.nl of per post via dit adres:

Contactgegevens:
WerkBedrijf Rijk van Nijmegen
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 38165
6503 AD Nijmegen

 • Controle identiteit
  Om te controleren of u de persoon bent die het verzoek doet, contoleren wij altijd uw identiteit. Zo waarborgen wij uw privacy.  
 • Status van een verzoek
  Als u een AVG-verzoek doet, dan moeten wij daar correct op reageren. Door de Uitvoeringswet AVG zijn onze reacties op uw verzoek een formeel besluit. We moeten dus een formele procedure volgen. Hierdoor kunt u in bezwaar tegen het besluit en is beroep ook mogelijk bij de bestuursrechter.
 • Periode
  U krijgt binnen een maand een reactie met onze beslissing. Als het gaat om een uitgebreid of complex verzoek, dan kan deze periode met maximaal 2 maanden worden verlengd. Hier wordt u binnen een maand van op de hoogte gesteld.
 • Vergoeding
  WerkBedrijf mag geen vergoeding vragen voor het afhandelen van uw verzoek. Alleen wanneer u bijvoorbeeld meerdere kopieën wilt of bij verzoeken die verschillende keren worden gedaan, kunnen wij de extra kosten voor de administratie in rekening brengen.