Privacyverklaring

WerkBedrijf, onderdeel van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (hierna: “MGR”) verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken, en om u van dienst te kunnen zijn. In deze privacyverklaring leest u hoe de MGR de privacy in acht neemt. Download hier de privacyverklaring en het privacybeleid van Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen.

Gebruik persoonsgegevens
Persoonsgegevens bevatten informatie die herleidbaar zijn naar een persoon. De MGR verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via deze website of telefonisch. Denk aan:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Hierbij kunt u denken aan gegevens over uw gezondheid, mits dat relevant is voor de bemiddeling naar arbeid.

De MGR bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is. De MGR gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonsgegevens. Iedereen die werkzaam is bij de MGR heeft een geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt de toegang tot persoonsgegevens alleen verstrekt aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn om hun werk uit te kunnen voeren. Ook verwerkt de MGR niet meer gegevens dan noodzakelijk.

Toestemming
In de meeste gevallen worden persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een wettelijke of publieke taak. In sommige gevallen is uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Er wordt u dan in duidelijke en begrijpelijke taal uitgelegd waar het toestemmingsverzoek over gaat. De gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was. Indien het toch nodig blijkt dat de gegevens ook voor andere doeleinden gebruikt worden, wordt u daarover geïnformeerd. U bent te allen tijde vrij om de toestemming te verlenen of te weigeren. Als u weigert wordt u nog steeds gewoon geholpen. Als u wel toestemming geeft, mag u deze weer intrekken wanneer u wilt.

Delen met derden
De MGR deelt uw gegevens niet met derden, tenzij de gegevens verstrekt moeten worden voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De MGR blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
De MGR neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Uw rechten
Volgens de wet (AVG) heeft u als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van de MGR:

 • U heeft recht op inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn. U kunt daarom een inzage verzoek indienen via contact (link). De MGR behandelt uw verzoek binnen 4 weken.
 • U heeft recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.
 • U heeft recht op correctie, aanvulling of afscherming van uw gegevens.
 • U heeft het recht de MGR te verzoeken uw gegevens te verwijderen indien de MGR geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken.
 • U mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • U heeft het recht een klacht in te dienen indien u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden. U kunt u hiervoor wenden tot de MGR via contact, daarnaast kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Cookies
De MGR gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Statistieken
We gebruiken de Google Analytics service om informatie te verzamelen over hoe onze website/intranet presteert en hoe onze gebruikers er doorheen navigeren of deze gebruiken. We hebben de service zodanig ingesteld dat gegevens automatisch worden geanonimiseerd en staan we Google niet toe iets anders met de gegevens te doen dan de bedoeling is. We verwerken op deze manier geen persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers die onze site bezoeken, 

Contact
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via ciso@wbrn.nl. Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de MGR omgaan kunt u vinden in ons privacybeleid en -reglement. Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de MGR kunt u vinden in het register van verwerkingen.

Natuurlijk helpen wij je graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nijmegen, 25 mei 2018