Aandacht werkt volgens Ina

Overheid en bedrijfsleven spraken af dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar vermogen mee gaan doen in het werkproces. Met de juiste man of vrouw op de juiste plek moet dat lukken. WerkBedrijf Rijk van Nijmegen speelt regionaal een faciliterende rol. “Als de driehoek overheid, onderwijs, bedrijfsleven goed samenwerkt is de slaagkans groot”, is de overtuiging van Ina Hol, directeur van WerkBedrijf.

Ondernemers worden onder meer door de Participatiewet gestimuleerd in zee te gaan met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. Overheden vragen bij hun aanbestedingen ook naar sociaal ondernemerschap in de vorm van Social Return. Social Return houdt in: het opnemen van sociale voorwaarden bij de inkoop van werk, diensten en leveringen. Het doel van Social Return is om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via het aanbestedingsbeleid duurzaam aan werk te helpen.

“Ondernemers die hiermee aan de slag willen, zijn welkom voor een gesprek met WerkBedrijf”, zegt Ina Hol uitnodigend. “We vragen ze naar hun drijfveer, naar de vaardigheden die ze van de kandidaat verwachten. Ook maken we een bedrijfsprofiel: in welke context komt iemand te werken? Samen maken we een zo scherp mogelijk beeld van wensen, verwachtingen en mogelijkheden.” Vervolgens is het de vraag wie het beste op de vacature past. Kandidaten put WerkBedrijf uit mensen met een uitkering volgens de Wet werk en bijstand of de Wajong (voor mensen met een aangeboren handicap). Verder bemiddelt WerkBedrijf werkzoekenden die afhankelijk zijn van het inkomen van hun partner en schoolverlaters jonger dan 27 jaar.

WerkBedrijf heeft uiteenlopende vormen van werving en selectie voorhanden. Zo kan het de hele sollicitatieprocedure overnemen. Maar ook kan WerkBedrijf een groep geschikte kandidaten uitnodigen voor een bijeenkomst waar de werkgever een presentatie houdt. Over en weer kan men dan kennismaken. Een derde mogelijkheid is dat WerkBedrijf een banenmarkt organiseert waar verschillende bedrijven zich presenteren voor een grote groep werkzoekenden. Uiteraard kan ook de HRmedewerker van het bedrijf in kwestie zelf gaan werven en selecteren.

WerkBedrijf beschikt over een heel scala aan plaatsingsmogelijkheden voor de geschikte kandidaat. “Het is vaak een kwestie van onderhandelen”, weet Ina Hol. “Een proefplaatsing met een subsidietarief naar arbeidsproductiviteit behoort tot de mogelijkheden. Dan loopt de ondernemer geen risico. Ook als de kandidaat in dienst treedt is subsidie mogelijk.” Verder bestaan er detacheringsconstructies waarbij de werkgever ontzorgd wordt.

WerkBedrijf beschikt over specialisten op het gebied van wetgeving en loonkostensubsidies. Ze weten op welke middelen werkgevers aanspraak kunnen maken bij het plaatsen van iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. “En we beschikken over jobcoaches, arbeidsdeskundigen en een arbeidspsycholoog; we kunnen vrijwel elke vorm van begeleiding bieden die de kandidaat in zijn nieuwe context nodig heeft. Het kan trouwens ook om werkplekaanpassing of het regelen van vervoer gaan”, vertelt Ina Hol over de instrumenten die WerkBedrijf heeft om de slaagkans van een plaatsing zo maximaal mogelijk te laten zijn.

Aandacht voor de mens staat voor Ina Hol centraal in elk plaatsingsproces. Het wegnemen van ondernemersrisico’s zoals het uitbetalen bij ziekte, ziet ze als een belangrijke handreiking in de richting van het bedrijfsleven. Ze wijst, als het over geld gaat, ook op de loonkostensubsidie of de werkgeverspremie die WerkBedrijf voor zijn rekening kan nemen. Verder voorziet het in opleidingen en trainingen die de kandidaat beter geschikt maken voor de vacature.

De florerende economie maakt dat veel werkzoekenden een baan vinden. Voor het eerst sinds jaren is de uitstroom uit de bijstand groter dan de instroom. Er moet stevig geïnvesteerd worden om de langdurig werkzoekenden aan werk te helpen. De kandidaten kampen vaak met verouderde kennis, beperkte werkervaring en geslonken motivatie. “Aandacht zorgt ervoor dat mensen de stap naar werk gaan zetten. Bijna iedereen die voor langere tijd werkloos op de bank zit, verliest gevoel van eigenwaarde en denkt dat de werkgever niet op hem of haar zit te wachten. Voor hetzelfde resultaat moeten we nu meer investeren”, weet Ina Hol. De investeringen bestaan uit het verzorgen van opleidingen, langere en intensievere werkbegeleiding en vaak ook een langere periode van werken met behoud van uitkering om weer werkervaring op te doen. Soms wordt ook hulpverlening betrokken bij het reïntegratieproces. Het is haar stellige overtuiging dat nu investeren, rendement oplevert voor later.

Ina Hol vindt dat aan beide kanten aan knoppen gedraaid moet worden: WerkBedrijf moet alles op alles zetten om ook in deze tijd geschikte kandidaten te presenteren. Tegelijkertijd wordt van werkgevers verwacht dat ze kritisch hun werkprocessen onder de loep nemen om kansen te creëren. Dat kan bijvoorbeeld door deeltaken of oneigenlijke taken van functies te laten invullen door iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Succesvolle plaatsingen hangen niet alleen af van ondernemers en werkzoekenden. Ook de overheid heeft wat Ina Hol betreft een taak. Namelijk om stabiel langetermijnbeleid te formuleren, beleid waar relaties op te bouwen zijn. “Verder is de relatie onderwijs, ondernemers, overheid van belang. Wat gebeurt er in het onderwijs? Worden studenten toegerust op de eisen uit het bedrijfsleven? Als de drie partijen elkaar vinden in een gedegen samenwerking dan slagen we er zeker in om de mensen die nu nog langs de kant staan te plaatsen”, verwacht Ina Hol.

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. In de Participatiewet hebben kabinet en werkgevers afgesproken om extra banen te creëren voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.

Bron: hèt Ondernemersbelang

Aandacht werkt volgens Ina