Sociaal ondernemen en social return (SROI)

Wanneer een organisatie meedoet aan een aanbesteding van een overheidsinstantie, is de kans groot dat er een social return-verplichting aan gekoppeld is. In de regio Rijk van Nijmegen wordt deze verplichting toegepast bij aanbestedingen boven de € 50.000. Wat houdt social return precies in? En welke mogelijkheden heeft u om aan deze social return-verplichting te voldoen? We vertellen u er graag meer over. 

Wat is social return?  

Social return – voluit Social Return on Investment (SROI) – is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Oprdrachtgevers (zoals gemeenten en provincies) kunnen bij het verlenen van opdrachten sociale voorwaarden stellen in de vorm van social return.  

Als een opdrachtgever een opdracht verleent aan een opdrachtnemer wordt er een tegenprestatie gevraagd in de vorm van het bieden van werkgelegenheid voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is dat een investering die binnen de overheid wordt gedaan, naast het ‘gewone’ rendement, een concrete sociale winst oplevert. Zo dragen inkopen en aanbesteden bij aan het creëren van maatschappelijke meerwaarde. 

Invullingsmogelijkheden social return 
De beleids- en uitvoeringsregels rondom social return zijn in de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen gelijk. Dit betekent dat in onze hele regio op dezelfde manier invulling kan worden gegeven aan de overeengekomen verplichting. Dat kan op drie manieren: 

  • Arbeidsparticipatie. Concreet tellen de doelgroepen uit de volgende regelingen mee als invulling voor social return: 

- Participatiewet/IOAW/IOAZ
- Niet-uitkeringsgerechtigden
- WAO/WIA/WAZ/Wajong
- WSW/indicatie beschut werk
- WW
- BBL/BOL niveau 1 en 2 + VSO/PRO
- Doelgroepregister 

  • Sociale Inkoop: inkoop bij een SW-bedrijf of bij een andere sociale onderneming 
  • Verrichten van maatschappelijk relevante activiteiten met een relatie tot arbeidsmarkt en/of onderwijs.  

Wat kan WerkBedrijf betekenen? 
WerkBedrijf helpt zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers bij het realiseren van de social return verplichting. Dat doen we met name op het gebied van: 

  • levering (tijdelijk) personeel 
  • advisering 
  • monitoring van de SROI-verplichting 

Voor de verantwoording en monitoring maken we gebruik van het systeem WIZZR. Dit zorgt voor eenduidigheid, transparantie en 24/7 inzage. 


Meer informatie en een mooi praktijkvoorbeeld vindt u hier.

Sociaal ondernemen en social return (SROI)

Maatwerk 

De invulling van de SROI-verplichting is maatwerk. Onze adviseur SROI bespreekt graag gedetailleerd met u wat de mogelijkheden zijn als u een verplichting heeft. Natuurlijk kunt u ook zonder een SROI-verplichting contact opnemen als u meer wilt weten over inclusief ondernemen.